Chuukese Power – 0001

$20.00$30.00

Clear
SKU: N/A Category: Tag:

Description

Annim pwan ach kapong tirow fairo. Ach ei design sia awora fan iten ach pusin ma unusen oucheani ika afona ika ekii ika awora ekiekin fonuwach Chuuk. Ei Sasing won ach ei page ika pwan website iwe examples chok ren met sia tongeni fori fan iten om mochen. Ika ka mochen ach sipwe CUSTOMIZE ni ufom, ka chok meoni ei design ika pwan och iwe ka chok afata ne era epwe ifa ena mak. Chemeni kopwe pwan afata met sokun color ren ufom, size ren ufom. Omusano ach tipis, pwokiten kich ewe kukkun company sia mo chok limit ach color ren ekkei ruu. Mei Pwech (White) iwe pwan Safety Green. Ika ke kan katon an SeaHawks kan games iwe ach ei color usun chok color ren ufer kana. Iwe pwan pwokiten weiresin designing methods, sia fokkun tungor ika kose mochen om na word iwe esapw tam seni met makken won ach ei example. Ika pun a tam seni, iwe sia charge ewe chana ($1) efou foun mak, nimuu ($5) ew word iwe $10 ew graphic ika sasing. Ekkei charges iwe ina sipwapw pacheita ika sia fos fengen ren ach sipwe awewe ochuu pwan angei final approval sonuk. Ka tongeni no ngeni achuna contact page ren ika mi wor om kapas eis. Kinisou pwan tirou fairo.

Additional information

Sleeve

Long (Tam), Short (Moch)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.